Zmiany w umowach abonenckich i regulaminie od 21.12.2020 r.

 

Drodzy Abonenci,

 

W oparciu o ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza 3.0. a także mając na uwadze ciążący na Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnym obowiązek powiadomienia Abonentów o zmianie sposobu świadczenia usług z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, informujemy Państwa, że od dnia 21 grudnia 2020 r., z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stosowanych u Operatora do wymogów przepisów prawa, zmianie ulegnie treść Państwa umów, zawartych z Operatorem.

 

 

JAKICH OBSZARÓW DOTYCZĄ ZMIANY?

 

 

ZMIANY W SPOSOBIE ŚWIADCZENIA USŁUG OD 21 GRUDNIA 2020 ROKU - szczegóły

 

  1. Jeżeli zawarli Państwo umowę w formie dokumentowej np. przez telefon, za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie o jej wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu będzie mogło zostać złożone w takiej samej formie (tj. np. w wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną lub przez telefon, w trakcie rozmowy), a nie tak jak dotychczas, wyłącznie w formie pisemnej.
  2. W przypadku, gdy skorzystają Państwo ze wskazanego powyżej uprawnienia do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy w formie dokumentowej, niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego) zawiadomimy Państwa o jego otrzymaniu, a w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia, potwierdzimy jego przyjęcie, wskazując m.in. dzień, w którym umowa zostanie rozwiązana.
  3. Jeżeli będzie się zbliżał termin, na jaki została zawarta umowa na czas określony, a tym samym dzień, w którym umowa ta, w przypadku braku złożenia przez Państwa oświadczenia o braku woli dalszego korzystania z naszych usług, będzie ulegała przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, przypomnimy o tym Państwu, przesyłając odpowiednią informację oraz przedstawimy aktualną, najkorzystniejszą ofertę.
  4. W przypadku, gdy umowa o upływie terminu na jaki początkowo została zawarta ulegnie przekształceniu w umowę zawartą na czas nieokreślony, przysługiwać będzie Państwu prawo do jej wypowiedzenia, w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
  5. Jeżeli będą Państwo zainteresowani zmianą dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do Internetu i będą chcieli rozpocząć korzystanie z naszych usług, możecie Państwo wypełnić wniosek w specjalnie dedykowanym do tego kanale sprzedażowym. Wniosek ten umożliwia żądanie zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu – aktywacja usług przez nastąpi najpóźniej w odstępie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z poprzednim operatorem.
  6. Jeżeli korzystają Państwo z naszych usług dostępu do Internetu w ramach jednego z pakietów, udostępnimy Państwu narzędzie, umożliwiające nieodpłatne monitorowanie wykorzystania tych usług na każdym etapie.
  7. W przypadku automatycznego przedłużenia umowy na czas nieokreślony, raz w roku poinformujemy Państwa o naszych najkorzystniejszych ofertach (chyba że nie wyrażą Państwo na to zgody).
  8. Zmieniamy sposób liczenia długości okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, którą nam Państwo wypowiedzą. Ta zmiana dotyczy wyłącznie sytuacji, w której skończył się okres promocyjny (gdy Państwa Umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony). Od 21 grudnia 2020 r. okres wypowiedzenia takiej umowy to miesiąc i będziemy go liczyć od dnia, w którym wypowiedzenie trafi do nas. W razie gdy nie akceptują Państwo wskazanych powyżej, nowych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych, mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej do dnia wejścia zmian w życie tj. do dnia 20 grudnia 2020 r., w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami. W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym, na jaki została zawarta, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne, ze względu na fakt, że wskazane powyżej zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.
  9. Jeżeli korzystają Państwo z naszych usług telefonicznych, Państwa uprawnienia do przeniesienia numeru do innej sieci, pozostanie w mocy przez miesiąc po rozwiązaniu z nami umowy, chyba że złożą Państwo oświadczenie o zrzeczeniu się tego prawa.

 

W przypadku braku akceptacji wprowadzenia ww. zmian do łączących nas umów mogą Państwo skorzystać z prawa do ich wypowiedzenia. Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać do dnia 21 grudnia 2020 r. Informujemy jednocześnie, że w przypadku wypowiedzenia umów zawartych na czas określony, które znajdują się jeszcze w okresie promocyjnym (tzn. jest z nimi związana ulga, która została Państwu przez nas udzielona) będziemy mogli dochodzić od Państwa zwrotu udzielonych, a niewykorzystanych jeszcze ulg w postaci opłaty wyrównawczej/kary umownej. Powyższe uprawnienie do dochodzenia zwrotu udzielonych ulg wynika z tego, że zmiany w umowach wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, a nie z woli Operatora. 

 

Pozdrawiamy

Zespół FORWEB 

Zobacz również

UWAGA! W dniu 31 grudnia 2021 roku (Sylwester) nasze Biura Obsługi będą czynne do godz. 13.

Gala KSW 46. Aktywuj dostęp do transmisji.

Dodajemy kanał Ukraina 24 HD i obniżamy ceny połączeń telefonicznych

Eurosport tylko w HD!

Bezpieczne płatności online dostępne w eBOKu.